Gratis levering boven €100,-
Meer dan 5000 artikelen op voorraad
Laat je bestelling leveren aan boord

Algemene verkoopsvoorwaarden Nassau webshop

Algemene Voorwaarden

Alle leveringen van onze goederen zijn onderworpen aan de hierna volgende algemene voorwaarden, dewelke de klant uitdrukkelijk verklaart te erkennen en te aanvaarden.

Elke bestelbon en/of mail verzonden of getekend door de klant verbindt onherroepelijk.

Elke bestelling is onherroepelijk, ongeacht of er een voorschot betaald werd of niet. Indien de klant weigert de levering te nemen van de bestelde goederen, heeft de verkoper de keuze ofwel hem gerechtelijk hiertoe te dwingen ofwel als tegenprestatie een schadevergoeding wegens vernietiging van de verkoop te eisen gelijk aan 15% van overeengekomen prijs. De partijen ontzeggen zich uitdrukkelijk het recht het bedrag van de vooraf bepaalde schadeloosstelling te betwisten. Indien de verkoper zijn verplichtingen niet nakomt zal hij aan de klant een gelijkaardige schadeloosstelling verschuldigd zijn, behoudens in geval van overmacht. Alle geleverde goederen blijven onze eigendom tot na de volledige betaling.

Klachten moeten om geldig te zijn binnen 7 dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven ingediend worden bij de verkoper.  Na deze termijn zijn ze niet meer aanvaardbaar.

Elke factuur die niet betaald is op de vervaldag zijnde 14 dagen zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling 12% per jaar opbrengen. Verder zullen de bedragen die verschuldigd zijn aan de verkoper nog vermeerderd worden met een forfaitaire vergoeding die gelijk is aan de 15% en met een minimum van € 50, voor interne kosten.

In geval van betwisting zijn uitsluitend de Rechtbanken van Antwerpen en meer in het bijzonder het Vredegerecht van het vierde Kanton Antwerpen bevoegd.

Garantie

Elk probleem of gebrek met betrekking tot de levering van een artikel, beschadiging of kwalitatieve tekortkoming moet binnen de zeven dagen schriftelijk worden gemeld via een aangetekend schrijven aan het adres: Nassau Scheepsbenodigdheden bvba, Asiadok Oostkaai 28D te 2030 Antwerpen of via een  mail naar info@nassau.be

Ingeval van gesignaleerde problemen moet de klant dit melden aan info@nassau.be binnen de zeven dagen na ontvangst. De verkoper biedt de in de wet voorziene garanties.  Defecte goederen onder garantie dienen steeds vergezeld van aankoopfactuur bij ons in de winkel te worden afgegeven. Worden zij toch opgestuurd zijn deze verzendkosten ten allen tijden ten laste van de klant.

De verkoper is niet aansprakelijk voor overmacht, ongeluk, verkeerd gebruik of foute behandeling van een artikel door de klant.  Bij levering van elektrische en/of elektronische toestellen vervalt de garantie bij verkeerde of onbeveiligde aansluiting of montage.

Een artikel met een aanvaard gebrek wordt kosteloos vervangen of hersteld. Indien de kosten van herstelling buiten verhouding zijn, behoudt de verkoper zich het recht voor het artikel te vervangen of om te ruilen door een gelijkaardig artikel.

Retourneren

Enkel als het artikel onbeschadigd teruggestuurd wordt binnen de 14 dagen na levering, kunnen wij een (volledige) terugbetaling doen.  De procedure om te retourneren kan u terugvinden op onze website onder klantenservice.

Privacy

Uw privacy is voor u en voor ons belangrijk, daarom zorgen wij ervoor dat deze persoonlijke informatie vertrouwelijk behandeld wordt. Deze gegevens worden enkel door ons gebruikt om uw bestelling vlot en correct te laten verlopen. Wij zullen deze niet aan derden ter beschikking stellen.

Uitgezonderd deze die rechtstreeks met uw bestelling te maken hebben.